ALGEMENE VOORWAARDEN  MARIJKE OVERDORP VERTALINGEN

Artikel 1 –  Toepasselijkheid van de voorwaarden

1. 1  Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, aanbiedingen en gesloten overeenkomsten tussen Marijke Overdorp Vertalingen en de opdrachtgever tenzij             uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
1. 2  Voor iedere overeenkomst met Marijke Overdorp Vertalingen gelden alleen deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de                     opdrachtgever.
1. 3  De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Marijke Overdorp Vertalingen waarbij voor de diensten derden dienen                        te worden betrokken. 

Artikel 2 –  Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2. 1  Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Marijke Overdorp Vertalingen zijn vrijblijvend.
2. 2  De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke danwel mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Marijke Overdorp Vertalingen  of –                   indien geen offerte is uitgebracht- door schriftelijke bevestiging van Marijke Overdorp Vertalingen van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Alle                           prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. 3  Marijke Overdorp Vertalingen mag als haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Marijke Overdorp Vertalingen heeft gegeven, tenzij deze                        daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam van en voor rekening van een derde en mits de naam en adres van deze derde                  tegelijkertijd aan Marijke Overdorp Vertalingen zijn verstrekt.
2. 4  Een opdracht wordt steeds aanvaard onder het voorbehoud dat Marijke Overdorp Vertalingen, na inzage van de te vertalen tekst of het uit te voeren werk, het recht            heeft binnen redelijke tijd de opdracht alsnog af te wijzen, zonder tot het geven van enige schadevergoeding gehouden te zijn
2. 5  Marijke Overdorp Vertalingen  is slechts gehouden een aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. Marijke Overdorp Vertalingen houdt rekening          met de aanwijzingen van de opdrachtgever voor zover Marijke Overdorp Vertalingen dit verantwoord acht.

Artikel 3 –  Wijziging, intrekking van opdrachten

3. 1  Marijke Overdorp Vertalingen is gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren indien de opdrachtgever na de
        totstandkoming van de overeenkomst ingrijpende wijzigingen, anders dan van geringe aard, in de opdracht aanbrengt.   
3. 2  Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken wanneer Marijke Overdorp Vertalingen reeds werk heeft verricht voor voornoemde opdracht,  is de 
        opdrachtgever van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde
        researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.

Artikel 4 –  Levering van de opdracht

4. 1  De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Marijke Overdorp Vertalingen is gehouden om,            zodra haar duidelijk wordt dat de overeengekomen levertijd niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
4. 2  Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever,indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd                tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Marijke Overdorp Vertalingen is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
4. 3  De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, koerier of e-mail.
4. 4  Levering van documenten via e-mail wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 5 –  Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

5. 1  Marijke Overdorp Vertalingen is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever 
       gespecificeerde doel.
5. 2  Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Marijke Overdorp Vertalingen het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren,                            onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Marijke Overdorp Vertalingen zal
        bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
5. 3 Marijke Overdorp Vertalingen zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Marijke Overdorp Vertalingen zal                    derden die voor haar opdrachten uitvoeren tot geheimhouding verplichten. Marijke Overdorp Vertalingen is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de                       geheimhouding door derden indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
5. 4  De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken
       geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5. 5  Marijke Overdorp Vertalingen staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan Marijke Overdorp Vertalingen verstrekte gegevens en aanvaardt geen 
       aansprakelijkheid voor schade,van welke aard dan ook, indien Marijke Overdorp Vertalingen is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of                       onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.  

Artikel 6 –  Intellectueel eigendom/auteursrecht

6.1   Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Marijke Overdorp Vertalingen het auteursrecht op door Marijke Overdorp Vertalingen                           gemaakte en geleverde vertalingen en andere teksten.
6.2   De opdrachtgever vrijwaart Marijke Overdorp Vertalingen tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere     
        intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7 –  Ontbinding

 7.1   Marijke Overdorp Vertalingen is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het                  bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering              daarvan op te schorten. Zij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende uit de overeenkomst en wet vorderen.

Artikel 8 – Klachten en geschillen

8. 1  De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan                    Marijke Overdorp Vertalingen te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
8.2   Indien de klacht gegrond is, zal Marijke Overdorp Vertalingen het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien Marijke Overdorp                              Vertalingen redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
8. 3  Het recht op verbetering, vervanging dan wel reductie (art. 8, lid 2) van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen                      bewerken en/of vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid – vrijwaring

9. 1  Marijke Overdorp Vertalingen is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de vertaler toerekenbare                                   tekortkoming. 
         Marijke Overdorp Vertalingen is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De    
        aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
9. 2  Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Marijke Overdorp Vertalingen van iedere aansprakelijkheid.
9. 3  De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de                            opdrachtgever.
9. 4  Marijke Overdorp Vertalingen is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde 
        documenten, informatie of informatiedragers. Marijke Overdorp Vertalingen is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van
        informatietechnologie en moderne  telecommunicatiemiddelen.
9.5.  De opdrachtgever is verplicht Marijke Overdorp Vertalingen te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde,                          behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Marijke Overdorp Vertalingen bestaat.

Artikel 10 – Overmacht

10. 1   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
            oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Marijke Overdorp Vertalingen geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Marijke Overdorp Vertalingen niet in staat                is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog,                                maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
10. 2   Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Marijke Overdorp Vertalingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de                            verplichtingen door Marijke Overdorp Vertalingen niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden                        zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde                                                      opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.
10. 3   Indien Marijke Overdorp Vertalingen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar                          verplichtingen kan voldoen, is Marijke Overdorp Vertalingen gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze                    factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – Betaling

11. 1  Het honorarium voor Marijke Overdorp Vertalingen is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel                 een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. Marijke Overdorp Vertalingen kan tevens naast haar honorarium ook de verschotten verbonden                 aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
11. 2  Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11  3  Declaraties in rekening gebracht door Marijke Overdorp Vertalingen zijn opeisbaar zodra de vertaalopdracht geheel is uitgevoerd en aan de opdrachtgever of aan                 het door hem opgegeven adres is verstuurd. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de factuur is gesteld. Na               verstrijken van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het                 factuurbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.  
11. 4  Het recht van de opdrachtgever bezwaar te maken tegen de factuur van Marijke Overdorp Vertalingen vervalt 14 dagen na dagtekening van de door Marijke                         Overdorp opgestelde factuur
.
Artikel 12 – Toepasselijk recht

12. 1   Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Marijke Overdorp Vertalingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12. 2   Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 13 – Inschrijving

          Marijke Overdorp Vertalingen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 51575140